در این بخش تمامی مواردی که بین ما و شما باید رعایت شود درج شده اند: