مکمل ZEN Shape

مکمل ZEN Shape

با عصاره دانه منگو آفریقایی، عصاره چای سبز وکتون تمشک از اشتیاق مصرف قند جلوگیری می نماید ، در حالیکه گرسنگی را کنترل می کند. در مجله مشهور فوربز بعنوان یک از موثرترین مکمل های غذایی کاهش وزن که از دانه منگو آفریقایی گرفته شده، در بازار جهانی مطرح شده است. در حقیقت، این شکل از مواد غذایی که ZEN Shape ارائه می نماید معادل 90 پوند میوه می باشد. ZEN Shape ( یک بخش حیاتی از سیستم ZEN BODI ) بدن را برای از دست دادن چربی آماده می نماید.

دارای 120 کپسول برای استفاده در یک ماه

مقایسه
مکمل ZEN Shape
ZEN SHAPE ﻣﺤﺼﻮل اﺻﻠﻲ ZEN BODi اﺳﺖ ﻛﻪ از عصاره ﻣﻴﻮه ﻫﺎ ﺑﺮای از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺣس گرسنگی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ( ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاست)
آﻳﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را داﺷﺘﻪ اﻳﺪ ﻛﻪ  ﻏﺬای ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ  ﻣﻴﻞ ﻧﻤﻮده ﺳﻴﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ اما ﻫﻨﻮز ﺣﺲ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ؟ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻫﻮرﻣﻮنی ﺑﻪ ﻧﺎم”ﻟﭙﺘﻴﻦ” مسدود شده است. این هورمون ها زمانی که زمانی معده شما پر می شود، آزاد شده و فرمان توقف خوردن را به مغز صادر می کند. اما این هورمون، توسط مولکول های التهابی، که توسط (استرس، کم بود خواب، سموم غذاهای کارخانه ای، مقادیر بالای شکر و از همه مهم تر مولکول های چربی شکم) تولید می گردند، مسدود می گردد.
انبه آفریقایی، سطح لیپین خون را تنظیم می کند. (اگر سطح لیپین خون شما کم باشد، آن را افزایش داده که باعث کم خوری می شود.)
تمشک کیتون (نوع خاصی از تمشک ها)، سلول های چربی را آماده مصرف، به صورت انرژی می کند. ( با افزایش هورمون adiponectin)
چای سبز نیز (از راه نگهداری و تقویت همورمون اپی نفرین) به چربی سوزی کمک می نماید.
طرز استفاده :
در ﻫﺮ ﺟﻌﺒﻪ از اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ۱۲۰ ﻛﭙﺴﻮل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ۲۰ الی ۳۰ روز ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ.  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را زﻣﺎﻧﻲ درﻳﺎﻓﺖ می ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ  ۳۰ اﻟﻲ ۶۰ دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ اﺻﻠﻲ، ۲ ﻛﭙﺴﻮل ﻣﻴﻞ گردد. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻫﻤﺮاه و ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا ﻧﻴﺰ، ﻣﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ.  (ﺣﺪاﻗﻞ ۴ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ۶ ﻛﭙﺴﻮل در روز)
احتیاط :
با پزشک خود قبل استفاده از هر گونه ورزش، رژیم غذایی و برنامه مکمل غذایی مشورت نمایید بخصوص اگر دارای هر گونه مشکل پزشکی می باشید و یا بطور روزانه از دارو استفاده می نمایید.
دیدگاه مشتریان
0
0 امتیاز
1 ستاره
0%
2 ستاره
0%
3 ستاره
0%
4 ستاره
0%
5 ستاره
0%
دیدگاه ها

دیدگاهی ثبت نشده است.

یک دیدگاه ارسال کنید

اولین نفری باشید که دیدگاه ارسال می کنید “مکمل ZEN Shape”

0

بالا

support
نیاز به کمک دارین؟
09375212610
گفتگوی اسکایپ
تماس اسکایپ
درخواست پشتیبانی
Please Wait
Please Wait
X