مکمل ZEN Fit

مکمل ZEN Fit

ZEN Fit یک منبع غنی از اسیدهای آمینه و یک بخش حیاتی از سیستم ZEN BODI ™ است.
اندازه: 30 بسته ای
درای عطر و طعم پانچ میوه ای در هر جعبه
مکمل ZEN Fit - ذن فیت
ZEN FIT ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن از دﺳﺖ دادن ﻋﻀﻠﻪ و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی آن ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻳﻚ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪی اﺳﺖ – آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪ ﻫﺎ ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ نوشیدنی ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻴﻨﻮ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ آن ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ و می ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻻزم از ﺑﻴﺮون درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻴﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺨﻮرﻳﻢ.
اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎیی ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﮕﻬﺪاری ﻋﻀﻠﻪ و ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﻲ را ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، غنیﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺎم رﺳﺎن ﻫﺎی ﻋﺼﺒﻲ در ﻣﻐﺰ ﻣﻲ را ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪ، ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس و اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻮﺻﻠه ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺎوی ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ، ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﻟﺒﻨﻴﺎت، ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ، ﺑﺎدام، ﮔﻨﺪم و ﻳﺎ ﺳﻮﻳﺎ ﻧﻴﺴﺖ !
ﻃﺒﻖ آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ، ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﮔﺮ در ﺻﺒﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺪن، ﺑﻪ ﺑﺪن ﺑﺮﺳﺪ، ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن در ﻃﻮل روز ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﻞ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲ و ﺷﻜﺮ را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ آورد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ، ZEN PRO ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺪن را ﺑﻪ ﺑﺪن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻫﺮ ﺟﻌﺒﻪ از اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل، ﺷﺎﻣﻞ ۳۰ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮ ﭘﻚ را به خوبی در ۳۰۰ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﺳﺮد حل ﻛﻨﻴﺪ. ۳۰ دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از هر وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ، ﻳﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﻳﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن دﻳﮕﺮی ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻮدﻳﺪ، آن را ﺑﻨﻮﺷﻴﺪ.
دیدگاه مشتریان
0
0 امتیاز
1 ستاره
0%
2 ستاره
0%
3 ستاره
0%
4 ستاره
0%
5 ستاره
0%
دیدگاه ها

دیدگاهی ثبت نشده است.

یک دیدگاه ارسال کنید

اولین نفری باشید که دیدگاه ارسال می کنید “مکمل ZEN Fit”

بالا

X