مکمل غذایی نوشیدنی Reserve
طراحی شده تا تمام محافظت های لازم را برای شما فراهم نماید. ژل RESERVE™ خوشمزه و مغذی بدن شما را با جوان سازی و یک احساس در کل بسیار عای بر می انگیزد. RESERVE™ ترکیب فوق العاده resveratrol به وسیله پشتیبانی سایر آنتی آکسیدان های قوی مانند آکایی، انار، توت آبی ، گیلاس شیرین سیاه، الوورا، دانه انگور و چای سبز همراه شده است. این مکمل باور نکردنی سلول های بدن شما را هر روز مانند پر شوری جوانان و با انرژی فراوان تحریک می نماید.
آنتی اکسیدان ها از پیری زودرس جلوگیری می نماید و در مقابل استرس های اکسید کننده مقاوت می کند.
آنتوسیانین ها عمل کرد سالم سیستم گردش خون و قلب را پشتیبانی می نماید.
اسید های چرب لازم به عمل کرد لوله گوارشی کمک می نماید.
سیستم ایمنی بدن را فوق العاده قوی می نماید.
به حفظ سلامت متابولیسم کمک می نماید.
به افزایش انرژی کمک می کند.
سلامت عمل کرد مفاصل را پشتیبانی می نماید
نتایج آزمایش مثبت Cap-e نشان داده است که RESERVE™ به داخل سلول نفوذ کرده و سلول ها زنده را از آسیب اکسیدان ها محافظت می کند.
ترکیبات :
رسوراترول، گیلاس، بلوبری، انگور سیاه، انار و آکای بری. این میوه قدرتمند را مدیون رنگ قرمز، آبی و بنفش متمایز خود به محتوای آنتوسیانین بالا ارائه می دهد که اثرات آنتی اکسیدان قوی ای دارد.
آلوئه ورا، عصاره دانه انگور و عصاره چای سبز ترکیبی که به ارائه حفاظت قوی در برابر استرس اکسیداتیو عمل می کنند.
طرز استفاده :
روزی ۱ الی ۳ ﻋﺪد، در ﻫﺮ زﻣﺎن از روز ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻮدﻳﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه و اﻧﺪک اﻧﺪک ﻧﻮﺷﻴﺪه و در دﻫﺎن ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ. زﻳﺮا “رزوراﺗﺮول” ﻛﻪ ﻣﺎده اﺻﻠﻲ “رﻳﺰرو” ﻫﺴﺖ، از ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺮ زﺑﺎن و ﮔﻠﻮ، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺬب ﺑﺪن ﻣﻲ ﺷﻮد.
– ﻋﺪه ای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺻﺒﺢ و ﻗﺒﻞ از ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ، ﺳﻄﺢ  اﻧﺮژی روزانه آن ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ رود.
– ﻋﺪه ای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻌﺪ از وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ، ﮔﺎز ﻣﻌﺪه ی آن ﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد.
– ﻋﺪه ای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻌﺪ از ورزش ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ، ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﻲﮔﺮدد.
اﻓﺮادی ﻛﻪ دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ۲ ﺑﺴﺘﻪ از “رﻳﺰرو” در روز، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ.  ﺧﻮردن ﺑﻴﺶ از ۳ ﻋﺪد “رﻳﺰرو” در روز، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮدرد  ﻣﻘﻄﻌﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن، ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲ ﮔﺮدد.
دیدگاه مشتریان
0
0 امتیاز
1 ستاره
0%
2 ستاره
0%
3 ستاره
0%
4 ستاره
0%
5 ستاره
0%
دیدگاه ها

دیدگاهی ثبت نشده است.

یک دیدگاه ارسال کنید

اولین نفری باشید که دیدگاه ارسال می کنید “مکمل غذایی نوشیدنی Reserve”

0

بالا

support
نیاز به کمک دارین؟
09375212610
گفتگوی اسکایپ
تماس اسکایپ
درخواست پشتیبانی
Please Wait
Please Wait
X