برای حفظ حریم خصوصی تمامی کاربران اطلاعات حساب های کاربری نزد ما امانت میباشند و در حفظ و نگهداری آنها تمامی تلاشمان را میکنیم و فقط برای انجام روند بررسی و ارسال سفارشات شما فقط استفاده می شوند.